تبلیغات
حقوق بانکی - چک – تاریخ تحقق جرم
تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:15 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

 پرسش و پاسخ چک

مسئله: تاریخ وقوع جرم در چک بلامحل، تاریخ متن چک است یا تاریخ برگشت آن؟

اداره حقوقی وزارت دادگشتری در مورد مسئله فوق با توجه به نظر کمیسیون مشورتی، بتاریخ 13/6/1353 چنین پاسخ داده است:

بزه صدور چک بلامحل از تاریخ صدور چک تحقق می یابد نه از تاریخ کشف بی محل بدون آن، بعبارت دیگر عدم پرداخت چک از طرف بانک، کاشف از وقوع جرم در تاریخ صدور و شرط تعقیب آنست نه رکن قانونی جرم و معقول نیست عمل شاکی با بانک موجب تحقق جرم صاحب باشد.


طبقه بندی: حقوق بانکی،