تبلیغات
حقوق بانکی - چک – مدعی خصوصی (حق مراجعه مدعی خصوصی بوراث متهم)
تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:10 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور
پرسش و پاسخ چک

مسئله: شخصی قبل از فوت خود مبادرت به صدور چکهای بلامحل نموده و قبل از تاریخ سررسید آنها فوت کرده است مسئله اینست که آیا بر حسب دادخواست دارنده چکها می توان ورثه را محکوم و ملزم به پرداخت وجه چنین چکهائی در حق دارنده آنها نمود یا خیر؟ با توجه باینکه در تاریخ سررسید صادر کننده در قید حیات نبوده است و وراث صغیر می باشند.

اداره حقوقی بر حسب نظر کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام که در تاریخ 23/8/1353 تشکیل یافته نظر خود را بتاریخ 5/10/1353 چنین اعلام داشته است:

صادر کننده چک متعهد و مسئول پرداخت وجه ان می باشد و چنانچه قبل از تاریخ چک فوت شود دارنده چک می تواند با استفاده از مواد 231 و 232 قانون امور حسبی برای اثبات طلب خود و استیفای آن از ترکه متوفی (صادر کننده چک) بظرفیت ورثه اقامه دعوی نماید.

 4) چک تحقیقات از شاکی (تفهیم تبصره ذیل ماده 125 قانون ائین دادرسی کیفری)

مسئله: چنانچه شخصی ضمن تقدیم فتوکپی چک بلامحل و گواهینامه عدم پرداخت ، علیه صادر کننده چک اقدام به شکایت نماید ولی در شکوائیه نشانی خود را معلوم ندارد آیا می توان بدون اخذ توضیح از وی و تفهیم تبصره ذیل ماده 125 از قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به تکمیل پرونده و صدور کیفر خواست اقدام نمود یا خیر؟ و چنانچه پاسخ منفی است در خصوص شکایات مزبور چه اقدامی متصور می باشد؟

اداره حقوقی بر حسب نظر کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری که در تاریخ 22/8/1353 تشکیل شده پاسخ قضیه را چنین اعلام داشته است:

در مورد اتهام صدور چک بی محل، شکایت شاکی و فتوکپی چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک با توجه به ماده 121 قانون آئین دادرسی کیفری برای احضار متهم و تحقیق از او کافی است هر چند نشانی شاکی معلوم نبوده و توضیحی از او اخذ نشده باشد و تفهیم تبصره ذیل ماده 125 قانون آئین دادرسی کیفری در موردی بعمل می آید که اخذ توضیح از شاکی لازم بوده و با دسترسی باشد و ارائه اصل چک و ملاحظه آن تا موقعی که مورد مطالبه صادر کننده قرار نگیرد ضرورتی ندارد.


طبقه بندی: حقوق بانکی،