تبلیغات
حقوق بانکی - نحوه وصول 4/1 جزای نقدی چک
تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:24 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

در صورت محکومیت به یک چهارم جزای نقدی چک و امتناع محکوم علیه از پرداخت آن در ازاء هر پانصد ریال یک روز بازداشت می گردد.

سؤال: با توجه به اینکه حسب قانون تأمین مأخوذه از متهم به صدور چک بلامحل وجه الضمان معادل وجه چک بلامحل است ، در صورت محکومیت متهم تکلیف اجرای یک چهارم وجه چک بلامحل که قرار تأمین برای آن صادر نشده است چیست و حکم چگونه اجرا می گردد؟

شماره و تاریخ نظریه: 311/7 10/2/1369

نظریه اداره حقوقی

در مورد پرداخت و وصل 4/1 جزای نقدی که مورد حکم دادگاه واقع شده است با امتناع محکوم علیه از پرداخت آن طبق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 51در ازاء هر پانصد ریال یک روز بازداشت خواهد شد.


طبقه بندی: حقوق بانکی،