تبلیغات
حقوق بانکی - قلم زدن کلمه حواله کرد در چک
تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:22 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

در صورتی که کلمه حواله کرد قلم خورده باشد فقط شخصی که چک به نام وی صادر شده ، حق شکایت کیفری دارد.

سؤال: در صورتی که در متن چک کلمه چایی حواله کرد از طرف صادر کننده چک قلم زده شده باشد و گیرنده چک با ظهر نویسی آن را به دیگری انتقال دهد آیا انتقال گیرنده حق طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک دارد یا خیر؟

شماره و تاریخ نظر 6759/7 12/10/1367

نظریه اداره حقوقی

نظر یه اینکه صادر کننده چک با قلم زدن کلمه حواله کرد در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است چه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادر کننده بوده کما اینکه بانک محال علیه بر این امر گواهی کرده است بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده یک قانون صدور چک محسوب می شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت.


طبقه بندی: حقوق بانکی،