تبلیغات
حقوق بانکی - چک بی محل (ماده 10 قانون صدور چک)
تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:21 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

با رعایت مواد مقرر در ماده 10 قانون صدور چک متهم قابل تعقیب کیفری است.

سؤال: درصورتی که پرونده ای به لحاظ مجهول المکان بودن متهم بیش از شش ماه در مراجع انتظامی معوق ماند و پس از آن متهم دستگیر شود در چنین مواردی آیا متهم قابل تعقیب کیفری است یا خیر؟

شماره و تاریخ نظریه: 3182/7 4/6/1366

نظریه اداره حقوقی

با لحاظ ماده 10 قانون صدور چک برای دارنده چک وقتی حق طرح شکایت کیفری ایجاد می شود که ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول چک به بانک مراجعه کرده باشد و بیش از شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک نگذشته باشد با لحاظ مواعد فوق و رعایت آنها در صورتی که به جهتی در این موارد اقدامات تعقیبی متوقف شود شکایت کیفری منتفی نخواهد بود.
طبقه بندی: حقوق بانکی،